Användningsvillkor

111 Visningar

1. Definitioner

1.1 Besökare = den som har tillgång till, besöker eller använder sig av NBTC:s webbplats, en del av webbplatsen eller den information som webbplatsen tillhandahåller.
NBTC = Stichting Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen, förkortning för Holländska Kongress & Turistbyrån, med säte i Haag, Nederländerna.
NBTC:s webbplats = alla webbsidor på alla språk som dessa villkor gäller för och alla webbsidor på alla språk som NBTC hänvisar till i detta dokument.
Villkor = de villkor som nedan beskrivs.

2. Tillämplighet

2.1 Dessa villkor gäller för tillträde till NBTC:s webbplats och användande av information på denna (inklusive alla specialerbjudanden på NBTC:s webbplats liksom alla NBTC:s tjänster). Om besökaren inte accepterar de villkor som finns, har besökaren inte rätt att använda sig av NBTC:s webbplats eller av de erbjudanden och tjänster som erbjuds och tillhandahålls av NBTC.

2.2 NBTC förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor unilateralt och utan förvarning. NBTC kommer att informera besökare om eventuella förändringar genom att informera om dessa på NBTC:s webbplats hemsida.

3. Äganderätt och immateriella rättigheter

3.1 Om inget annat anges tillhör alla rättigheter, inklusive alla immateriella rättigheter, NBTC:s webbplats och den information som ägs av NBTC.

3.2 Besökaren är tillåten att surfa på NBTC:s webbplats och skriva ut och ladda ner information till en hårddisk eller ett bärbart minne för personligt bruk. Alla reproduktioner ska tydligt visa att upphovsrätten tillhör NBTC (© Holländska Kongress & Turistbyrån eller © Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen).

3.3 Informationen får inte på något sätt ändras och grafik får inte användas separerat från den tillhörande texten. Ingen del av NBTC:s webbplats får reproduceras eller lagras på någon annan webbplats eller publiceras som ram.

3.4 Besökaren eller tredje part är inte tillåten att utan föregående skriftligt tillstånd från NBTC på annat sätt än genom en hyperlänk skapa en länk, djuplänk eller förmedlingsnod mellan NBTC:s webbplats och alla andra webbplatser (på internet), (meta)sökmotorer eller datornätverk.

3.5 All annan användning än den som ovan angetts är förbjuden. Alla rätiigheter som inte uttryckligen anges i dessa villkor är reserverade.

3.6 Användning eller reproduktion som bryter mode dessa villkor innebär en bot på 5000 € som ska betalas av den som bryter mot dessa föreskrifter. Denna bot kommer utan förvarning. Den som bryter mot dessa föreskrifter måste omedelbart upphöra med överträdelsen och kommer att vara skyldig 250 € i tillägg till den tidigare nämnda summa för varje dag som överträdelsen fortsätter efter det att NBTC har informerat om den.

4. Ansvarsbegränsning

4.1 Även om NBTC har som mål att ge korrekt information, kan NBTC inte garantera att informationen på NBTC:s webbplats är helt korrekt eller fullsätning.

4.2 Besökaren är till fullo ansvarig för sin egen informationsanvändning och ska själv kontrollera om uppgifterna är korrekta och fullständiga.

4.3 Under inga omständigheter ska NBTC bära ansvar för skador som uppkommer genom:
(a) användningen av innehållet på NBTC:s webbplats eller information.
(b) användningen av innehållet på en webbplats som länkats till från NBTC:s webbplats eller på en webbplats om länkat till NBTC:s webbplats.
(c) brott genom (användandet av) NBTC:s webbplats eller information om tredje parts rättigheter.
Ovanstående gäller inte i den mån skadorna är en följd av grov oaktsamhet eller uppsåt hos NBTC.

4.4 Om transaktioner mellan besökaren och tredje man uppstår genom NBTC:s webbplats, har NBTC ingenting som helst med dessa transaktioner att göra. Webbplatsvillkoren gäller inte sådana transaktioner och NBTC ansvarar inte på något sätt för skador som uppstår till följd av sådana transaktioner eller resultatet av dessa transaktioner.

4.5 Även om NBTC eftersträvar att säkerställa att NBTC:s webbplats är tillgänglig 24 timmar om dynet, kan inte NBTC ansvara för att detta, oavsett skäl, inte är möjligt vid nåon tidpunkt eller någon tidsperiod. Tillgången till NBTC:s webbplats kan upphöra tillfälligt eller permanent och utan föregående information. NBTC förbehåller sig rätten att närsomhelst och utan angivande av skäl neka en besökare eller annan parts tillgång till NBTC:s webbplats och förbehåller sig rätten att vidta tekniska åtgärder för att genomföra detta. NBTC ska inte hållas ansvarigt för eventuella skador som uppstår.

5. Utrustning

5.1 Besökaren ansvarar själv för inköp, drift och underhåll av all telefonutrustning, hårdvara och annan utrustning som behövs för att besöka och använda NBTC:s webbplats. NBTC ska inte hållas ansvarigt för eventuella skador på besökarens utrustning till följd av användning av eller besök på NBTC:s webbplats.

6. Personlig information

6.1 Under besökarens besök på NBTC:s webbplats samlas personlig information om besökaren in och behandlas av NBTC, NBTC:s integritetspolicy informerar närmare om detta.

7. Bloggkommentarer

NBTC tar inget ansvar för det innehåll som publiceras i denna blogg av besökare (t.ex. kommentarer) och kan inte hållas ansvarigt för sådant innehåll. Kommentarerna är författarens personliga åsikt och återspeglar inte på något sätt NBTC:s eller dess partners åsikter och/eller idéer.

NBTC kan inte hållas ansvarigt för något upphovsrättsligt skyddat material som publiceras av NBTC:s besökare. Om du hittar något material på NBTC:s webbplatser som du äger upphovsrätten till och för vilket inget publiceringstillstånd har beviljats, eller något innehåll på bloggen som bryter mot denna upphovsrätt ber vi dig att kontakta NBTC via info@holland.com.

NBTC och dess bloggare är mycket noga när det gäller att skapa, sammanställa och sprida information, men kan inte garantera riktigheten eller fullständigheten av denna information. NBTC kommer inte att acceptera något ansvar för skador som orsakats på något sätt genom användning, ofullständighet eller felaktighet när det gäller den information som ges på denna webbplats. Anonyma kommentarer eller kommentarer under falskt namn i avsikt att skada anseendet hos upphovsmannen eller andra personer eller företag kommer att raderas utan vidare diskussion.

Följande regler gäller för kommentarsfunktionen på bloggen:

 • Du får gärna svara på kommentarer eller själv kommentera på bloggen eller i en diskussion. NBTC:s redaktörer kan radera eller flytta kommentarer som inte gäller ett visst blogginlägg eller ämne (dvs. som inte har med ämnet att göra).
 • NBTC kommer att ta bort innehåll som har att göra med pornografi, diskriminering, förtal och/eller mobbning och innehåll som inkluderar förolämpningar eller anstiftan till hat.
 • Texter, annonser och Internet-länkar som redaktörerna misstänker syftar till att främja produkter eller tjänster som tillhandahålls av någon tredje part är inte tillåtna. Dessutom är inkluderandet av webbadresser i kommentarer tillåtet endast i den mån de webbplatser som de hänvisar till (enligt redaktörerna åsikt) inte är kränkande på något sätt. Redaktörerna kommer att avvisa eller ta bort all kommunikation som inte följer dessa regler.
 • I avsikt att skydda privatlivet får du inte nämna namn och/eller personlig information för någon tredje part (t.ex. privata adresser, e-postadresser och telefonnummer).
  Kommentarer som bryter mot upphovsrätt kommer att tas bort.
 • Överdriven användning av versaler, fetstil, kursiv eller understruken text, utropstecken osv. är inte tillåtet.
 • Missbruka inte webbplatsen. Vi litar på att du kommer att vara ansvarsfull och andra användare respekterar sådant ansvar, så gör som dem.
 • (Systematisk) överträdelse av dessa regler är oacceptabelt. Om så krävs kommer NBTC:s redaktörer att vidta åtgärder och förbjuda kommentarer och/eller personer från webbplatsen.
  Vid missbruk eller brott mot NBTC:s villkor kan den skyldige hållas ansvarig för eventuella skador.
 • NBTC förbehåller sig rätten att när som helst ta bort innehåll som publicerats på dess blogg av vilken som helst anledning eller att anpassa, ta bort eller blockera sådant innehåll efter eget gottfinnande.

8. Tillämplig lag och tvist

8.1 Dessa villkor och alla (andra) avtal mellan besökaren och NBTC ska regleras uteslutande i enlighet med nederländsk lag. Tvister som inte kan lösas i godo, ska lämnas in till behörig domstol i Haag, Nederländerna. Detta påverkar inte rätten för en besökare att vädja till lokala eller internationella bestämmelser eller avtal, enbart i den mån dessa är tvingande bestämmelser och dessa är tillämpliga på förhållandet mellan NBTC och besökaren.

8.2 Besökaren är ansvarig att handla i emlighet med alla tillämpliga lagar i det land där besökaren har tillgång till NBTC:s webbplats.

8.3 Om något av dessa villkor skulle anses vara helt eller delvis olagliga, ogiltiga eller på annat sätt ogenomförbara, måste parterna anses ha kommit överens om villkor i frågan som, i uppsåt och resultat, är så nära som möjligt till de villkor som bestäms vara olagliga, ogiltiga eller på annat sätt ogenomförbara, och som är lagliga, giltiga och verkställbara.

8.4 Dessa villkor är en översättning av den ursprungliga nederländska versionen. För tolkning av denna svenska översättning av texten ska den nederländska texten vara vägledande.
8.5 De allmänna villkoren för NBTC gäller för alla avtal som ingås med NBTC. Mer information om de allmänna villkoren finns här.

Du kan kontakta Stichting Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen:
Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen, registrerat hos handelskammaren Haaglanden under nr. 27.192.610.
Huvudkontor på Prinses Catharina Amaliastraat 5, 2496 XD The Hague, Nederländerna.
Postadress: Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen, PB 63470, 2502 JL The Hague, Nederländerna

SAIL Amsterdam

Hollands största segelevenemang.

Läs mer